• MacroSolid is equipped with the interface, whose task is to display the necessary data enabling project verification and management of features of the individual macros.

  MacroSolid is equipped with the interface, whose task is to display the necessary data enabling project verification and management of features of the individual macros.

Previous Next Play Pause

BlachSolid kalkulatory

Kalkulator „Zabezpieczenie” służy do szacowania w sposób uproszczony kosztu m.in. malowania, cynkowania, piaskowania, chromowania, galwanizowania, czernienia.


Zaznaczając lub odznaczając Kontrolki wyboru przeliczany jest (a wyświetlany w Wynikach kalkulacji) całkowity koszt wykonania zabezpieczenia. Przeliczenie kosztu sprowadza się w przypadku:

 • malowania, chromowania, galwanizowania oraz czernienia do zdefiniowania wartości powierzchni oraz stawki za „zabezpieczenie” jednego metra kwadratowego powierzchni daną metodą,
 • cynkowania do zdefiniowania masy oraz kosztu pokrycia cynkiem jednego kilograma.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Kalkulator „Malowanie” został opracowany do kalkulacji kosztu malowania, na który składa się koszt robocizny oraz koszt zużycia farby. Użytkownik ma możliwość przeliczenia zarówno kosztu malowania ręcznego jak i automatycznego.

Aby wyliczyć zużycie farby oraz koszt malowania należy uzupełnić następujące kontrolki:

Powierzchnia [m2] – powierzchnia malowana. Możesz uzupełnić wartość kontrolki ręcznie lub pobrać powierzchnię z modelu. Jeżeli chcesz pobrać powierzchnię z wybranych powierzchni modelu, zaznacz je przytrzymując przycisk klawiatury CTRL a następnie kliknij przycisk Powierzchnia po prawej stronie kontrolki kalkulatora. Jeżeli chcesz pobrać powierzchnię całej części odznacz wszelkie zaznaczenia (podświetlenia) modelu a następnie kliknij na przycisk Powierzchnia.

Wydajność [m2/l] – wydajność farby. Ustaw wydajność farby na podstawie własnych doświadczeń lub informacji podanej na opakowaniu przez producenta farby.

Liczba warstw – liczba warstw do pomalowania.

Koszt za jeden litr [zł] – koszt jednego litra farby.

Stawka operatora [zł/h] – rzeczywisty koszt obsługi maszyny.

Koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji [zł/h] – koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji.

Czas mocowania blachy [s] – czas mocowania blachy.

Czas obsługi – dodatkowy czas potrzebny do wykonania operacji malowania.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Kalkulator „Wykrawanie” służy do szacowania kosztu wykrawania, czyli cięcia blachy za pomocą wykrojników na prasach mechanicznych lub hydraulicznych. Za pomocą kalkulatora „Wykrawanie” możesz oszacować koszt operacji: wycinania, dziurkowania, odcinania, przycinania, nadcinania, okrawania, rozcinania.

Aby wyliczyć koszt wykrawania należy uzupełnić następujące kontrolki:

Stawka operatora [zł/h] – rzeczywisty koszt obsługi maszyny.

Koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji [zł/h] – koszt eksploatacji maszyny / amortyzacji.

Prędkość wykrawania [uderzeń/s] – liczba uderzeń wykrojnika (stempla) na sekundę.

Czas mocowania blachy [s] – czas mocowania blachy w maszynie.

Liczba uderzeń [uderzeń] – liczba uderzeń wykrojnika wymagana do uzyskania żądanego kształtu (efektu). Liczba uderzeń uzależniona jest od zastosowanej operacji oraz zaprojektowanego dla niej wykrojnika. Zatem, Liczba uderzeń powinna zostać ustawiona (dobrana) ręcznie.

Dodatkowo kalkulator zawiera funkcje pobierania danych z modelu, które mogą być przydatne do prawidłowego określenia Liczby uderzeń tj.:

Liczba otworów – liczba wykrawanych otworów detalu.

Liczba zewnętrznych krawędzi – liczba zewnętrznych krawędzi detalu.

Podczas pierwszego uruchomienia kalkulatora kontrolki: Stawka operatora, Koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji, Prędkość wykrawania oraz Czas mocowania blachy ustawiane są wartościami domyślnymi programu, definiowanymi przez Użytkownika w Oknie Ustawień Domyślnych. Pozostałe wartości należy uzupełnić ręcznie i/lub automatycznie klikając Przyciski pobierania danych dla każdej kontrolki oddzielnie lub Przycisk pobierania wszystkich danych.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Kalkulator „Zaginanie” został dostosowany do szacowania kosztu operacji gięcia tj. wyginania, zaginania, zwijania, zawijania, profilowania, skręcania, prostowania i wyginania.

Kalkulator pozwala wyliczyć koszt gięcia na dwa sposoby:

 • według jednostkowego czasu jednego zagięcia. Metoda ta polega na określeniu rzeczywistego czasu niezbędnego do wykonania jednego zagięcia i przemnożeniu go przez koszt roboczogodziny. Jeżeli chcesz przeliczyć koszt według tej metody ustaw opcję Przelicz według kosztu operacji zaginania na „Nie”.
 • według kosztu operacji jednego zagięcia. Metoda ta polega na określeniu rzeczywistego kosztu jednego zagięcia. Jeżeli chcesz przeliczyć koszt według tej metody ustaw opcję Przelicz według kosztu operacji zaginania na „Tak”.

Zagięcia można sklasyfikować według trudności wykonania. I tak, koszt „trudnego” gięcia oscyluje w granicy 5zł, natomiast „łatwego” lub zagięć wykonywanych seryjnie w granicy 2.5zł do 3zł.

 

Aby wyliczyć koszt zaginania według jednostkowego czasu zaginania należy ustawić opcję Przelicz według kosztu operacji zaginania na „Nie” i uzupełnić następujące kontrolki:

Liczba zagięć – zredukowana liczba zagięć. Możesz zdefiniować ją wpisując odpowiednią wartość w kontrolce lub skorzystać z przycisku po prawej stronie, którego kliknięcie spowoduje pobranie liczby zagięć z modelu 3D. Uwaga! Program pobiera liczbę zagięć znajdujących się w operacji rozłożenia. Nie zawsze pobrana z modelu liczba zagięć pokrywa się ze zredukowaną liczbą zagięć wykonywanych na produkcji.

Stawka operatora [zł/h] – rzeczywisty koszt obsługi maszyny.

Koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji [zł/h] – koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji.

Czas mocowania blachy [s] – czas mocowania blachy w maszynie.

Czas jednostkowy operacji zaginania [s] – czas w jakim wykonywane jest jedno zagięcie.

 

Aby wyliczyć koszt zaginania według kosztu jednostkowego zaginania należy ustawić opcję Przelicz według kosztu operacji zaginania na „Tak” i uzupełnić następujące kontrolki:

Liczba zagięć – zredukowana liczba zagięć.

Koszt jednostkowy operacji zaginania [zł] – koszt wykonania jednego zagięcia.

 

Jeżeli koszty lub czasy są różne dla różnych typów zagięć to należy przeprowadzić obliczenia dla tylu kalkulacji kosztowych zaginania, ile zidentyfikowano różnych typów zagięć. Np. w danej operacji występują trzy różne gięcia, z których każde jest inaczej wycenione. W takiej sytuacji należy dodać do Listy kosztów trzy oddzielne kalkulacje wykonane kalkulatorem „Zaginanie”.

Podczas pierwszego uruchomienia kalkulatora kontrolki: Stawka operatora, Koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji, Czas mocowania blachy, Czas jednostkowy operacji zaginania oraz Koszt jednostkowy operacji zaginania uzupełnione są wartościami domyślnymi programu, definiowanymi przez Użytkownika w Oknie Ustawień Domyślnych. Pozostałe wartości należy uzupełnić ręcznie i/lub automatycznie klikając Przyciski pobierania danych dla każdej kontrolki oddzielnie lub Przycisk pobierania wszystkich danych.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Kalkulator „Cięcia Tech.” został tak opracowany, aby mógł być wykorzystywany do szacowania kosztu każdej metody cięcia arkusza blachy np. cięcia wodą, laserem, plazmą. Analityczna kalkulacja kosztu za pomocą kalkulatora „Cięcia Tech.” sprowadza się do określenia Stawki roboczogodziny cięcia, długości cięcia, prędkości cięcia linii prostych, krzywych oraz małych otworów. Poza tym, należy określić również Liczbę przebić oraz ewentualnie uwzględnić folię ochronną.

Aby wyliczyć koszt cięcia kalkulatorem „Cięcia Tech.” należy uzupełnić następujące kontrolki:


Stawka roboczogodziny [zł/h] – rzeczywisty koszt cięcia w przeliczeniu na jedną godzinę.


Grubość blachy [mm] – grubość arkusza blachy. Możesz zdefiniować grubość wpisując odpowiednią wartość w kontrolce lub pobrać dane z modelu. Aby pobrać grubość z modelu kliknij przycisk po prawej stronie kontrolki.

Całkowitą długość linii prostych [mm] – Możesz zdefiniować długość cięcia linii prostych wpisując jej wartość w kontrolce lub pobierając bezpośrednio z modelu. Do przeliczenia czasu cięcia linii prostych pobierana jest prędkość V1, definiowana w ustawieniach domyślnych programu BlachSolid.

Całkowitą długość linii krzywych [mm] – Możesz zdefiniować długość cięcia linii prostych wpisując jej wartość w kontrolce lub pobierając bezpośrednio z modelu. Prędkości cięcia dla linii krzywych (V2) pobierana jest automatycznie z ustawień domyślnych programu BlachSolid.

Całkowitą długość małych otworów [mm] – Możesz zdefiniować długość cięcia wpisując jej wartość w kontrolce lub pobierając bezpośrednio z modelu. Prędkości cięcia małych otworów (V3) pobierana jest automatycznie z ustawień domyślnych programu BlachSolid. Uwaga! Klikając przycisk pobierania danych z modelu program pobierze długość cięcia małych otworów czyli takich, których średnica jest równa bądź mniejsza od grubości arkusza blachy.

 

Należy pamiętać, aby podczas pobierania długości linii cięcia model po rozłożeniu przedstawiał rzeczywisty stan części po przeprowadzeniu operacji cięcia. Należy wygasić wszystkie operacje, które powodują generowanie niepotrzebnych linii. Jeżeli nie zostaną one wygaszone, program może pobrać długość linii cięcia w sposób nieprawidłowy, co spowoduje zafałszowanie kalkulacji.

Liczba przebić – liczba przebić w arkuszu blachy niezbędna do wycięcia części. Czas przebicia (tp) podana w sekundach pobierana jest automatycznie z ustawień domyślnych programu BlachSolid.

Uwzględnij folię ochronną – opcja wyboru kalkulacji kosztu cięcia z folią ochronną. Jeżeli blacha cięta jest razem z folią ochronną zaznacz opcję „Tak”.

Podczas pierwszego uruchomienia kalkulatora Stawka roboczogodziny oraz Uwzględnij folię ochronną ustawiane są wartościami domyślnymi programu, definiowanymi przez Użytkownika w Oknie Ustawień Domyślnych. Pozostałe wartości należy uzupełnić ręcznie i/lub automatycznie klikając Przyciski pobierania danych dla każdej kontrolki oddzielnie lub Przycisk pobierania wszystkich danych.

Jeżeli chcesz zmienić wartość prędkości cięcia linii lub czasu przebicia dla odpowiedniej grubości arkusza blachy:

 1. wybierz materiał, dla którego chcesz zmienić wartość prędkości lub czasu przebicia,
 2. podświetl odpowiednią etykietę np. prędkość cięcia linii prostej tj. V1 dla grubości arkusza równej 2,
 3. zmień daną wartość,
 4. zapisz ustawienia domyślne.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

loading...

Prop

Properties

ExcelBOM2Ico

ExcelBOM2

dxf

DXF

step2

SaveAs

dxfpdf2

DRW->PDF/DXF

Print

Print

Colours

Colours

Word2

WordReport2

PropertiesPROPERTIES macro – allows bulk definition, deleting and overwriting both the custom properties and configuration specific properties.

In addition to the support service of standard possibilities i.e.: entering SOLIDWORKS formulas (e.g. $PRP: "SW-File Name") and/or the value of the predefined selection lists, this macro has been equipped with a number of features that automate assigning properties that you won't find anywhere else, including: Qty., To the left/right of the File name, To the left/right of the Folder name, Numbers, Copy from cut lists, Copy from material, Folder name, My Parent, Active Document, MyID, From File name.

The assignment of the properties can be made dependent on whether a component is a part of, assembly, sheet metal, or profile.

Macro window settings can be saved each  time under any name, thanks to it, the "base" filled with variants of the property settings within a given functionality is built.

ExcelBOM2ExcelBOM2 macro - macro allows you to generate a bill of materials (BOM) in the form of an MS Excel® file.

The macro completes previously prepared and formatted template with the values extracted from the model – starting with the indicated cell. In the macro window, we have the ability to use a wide range of amenities, including: assigning values to different columns, applying filters of extracts, doling components for sheets, writing structures of folding into columns, header and footer AutoComplete or placing component images in the BOM.

ExcelBOM2 also allows you to extract the cut elements (sheet metal and profiles) with the correct counting of the number of pieces, no matter which level the model structure are located on.

DXF 1DXF macro is DXF file generator of part modelled with tools from Sheet metal tab.

Macro lets you schedule the name of generated file based on data previously downloaded from the model such as: material, thickness, number of pieces or on the basis of information from the file properties as well as from the Cut-List Properties. Thanks to the built-in functionality it is possible to organize/sort DXF to subdirectories by material, thickness, and information whether the sheet metal is bent or not.

The macro can suppress the blind holes and replace the counterbore and conical holes with the simple ones, so that editing DXF non-standard sheets in external applications is shortened to a minimum.

In the latest version, the macro also works with multibody sheets.

 

SaveAsSaveAs macro – wholesale generating files in the selected format.

At the same time with a single setting of the macro it is possible to generate four different formats. In this macro improvements that automate the work of preparing the output documentation have been built, i.e.: ability to plan file names, to apply component selection filters or to automatically  create/clean the storage location subdirectories and to sort files to subdirectories Material +Thickness.

PDFDRW->PDF/DXF macro is PDF and DXF files generator from 2D drawings (SLDDRW).

Macro lets you schedule the names of the generated files and sorting them according to defined in the model i.e. material, sheet metal thickness as well as the information stored in the file properties, in the specified location, or in the same place as the component and its 2D drawing, from which the PDF/DXF is generated.

Functionality can be prepared and save its default values by whatever name, for example, the macro can be set to generate only the parts without assemblies and/or components located in the SOLIDWORKS FeatureManager tree file, and/or all of these components, that have the key word "DIN" in the name. The generated files can be saved to a single location and subfolders marked according to schema "Bent – material thickness", for example "Bent – INOX 1.5 mm".

PrintPRINT macro – macro which allows you to print 2D drawings from the active assembly model in accordance with the tree structure of components or drawings in the selected folder on your computer.

The macro detects the drawing sheet format and on this basis it chooses the printer, paper types and tray assigned. The built-in components selection filter according to the type of component, and the value of the selected file property gives you the ability to print only this specific, necessary documentation.

macrosolid-colours-1COLOURS macro allows you to colorize parts and/or walls with previously prepared colour defined on the list as: name and three model coordinates of the RGB colour space (R – red, G – green and B – blue). By default, the macro has been supplemented by the colours from the RAL palette of colour marking scheme, commonly used in industry and trade.

Using the Colours macro comes down to selecting a component in the tree structure of the FeatureManager or a wall on the 3D model and choosing the appropriate, previously prepared colour (one of the macro settings).

Along with defining the colour on the model, it is possible to save its name and any other previously scheduled information into the file properties.

WordReport2

WordReport2 macro – allows you to generate a list of materials/a report to Word® file along with the image of the individual components of the assembly.

The user has the option to use three generating templates. The first of these groups the components basing on the value of the selected property, sorts them and then generates a clear statement in the form of 4 blocks in a row, two blocks or one block. The second option allows you to generate listings in tables, in which the cells can be formatted, and the third works on the principle of a page break on the columns.

If you became interested in this functionality and adopted templates do not meet your expectations, we can customize the macro to your requirements.

 

 

loading...

Engraving5

Engraving

SaveConfigAs

SaveConfigAs

SortTree

SortTree

Signature

PicControl

Plikprzenosny

MójPlikPrzenośny

SheetFormat2

SheetFormat

SMProperties

SMProperties

CustomTable

ExcelBOM

EngravingEngraving macro – is used to add Extruded Cut Feature of the text. The engraving text, defined by the User on the basis of i.e. file properties, is added to the fixed wall spacing operation.

 

SaveAsConfig

SaveConfigAs macro allows you to save each configuration of the model part to the sldprt file, step and x_t.

SortTreeSortTree macro organizes the structure of components in the SOLIDWOKRS FeatureManager design tree.

The macro allows you to delete and create folders in the assembly model, moving parts and assemblies, depending on the value of the selected file properties and then sorting the components according to the selected criteria.

PicControlPicControl macro is a solution that allows you to bulk add graphics in editing layer of 2D drawing sheets of the project.

The macro supports up to four images, the first of them is selected directly from the path to the file, the next and are selected automatically from the specified location depending on the property value. Width, height, and x and y coordinates of the placement position of the graphics are defined depending on the format of the worksheet. The macro names it appropriately when adding graphics, so that in the next steps it will be able to remove, modify, or replace it.

The macro can be used to control e.g. company logo, watermark, signature in 2D drawings ;) ...

 

MójPlikPrzenośnyMyPackAndGo macro automates the process of writing an assembly with the new file names planned by the user. The macro

MyPackAndGo is an overlay to the built-in SOLIDWORKS functionality of the "Pack and Go”. We've automated the ability to define names according to the adopted schema. The name can consist of four sections, between which it is possible to define a separator. There are five available functions that assign component name: Part Name, Cut Parts Name, Material, Thickness, in the case of metal sheets, Quantity – the number of parts in the assembly, Configuration, Today's date, Numbering. The value of the selected adapted property can also be used in the name.

Your special attention should be drawn to the option of automatic adding to the name the ordering number in the assembly structure tree and the level of nesting (function: Numbering).

SheetFormatSheetFormat macro – macro allows you to replace forms of 2D drawing sheets of active model or 2D drawings contained in the User-selected folder on computer's hard drive.

The substitution of sheets is carried out depending on the size of the active worksheet and the type of component.

SMPropertiesSMProperties macro is primarily used to automatically change the K-factor and R-bending radius in sheet metal models depending on the defined material and thickness.

In addition to that, the main macro functionality also allows to identify potential production problems at the design stage, i.e., allows to detect the problems including those connected with the minimum length of straight lines, the minimum diameter of the holes or checking whether the defined K-factor and R-bending radius fit in with the values defined in the table of parameters.

ExcelBOMEXCELBOM macro – macro allows you to generate the Excel® file which can serve as a bill of materials (BOM).

Macro is used to sort the components due to their type. Assemblies are printed as first ones, then parts, and subsequently these components, which are in a folder with the User-defined name. Each of these types is determined by the ordinal number – the starting number which will initiate numbering in column A.

Macro is also equipped in: supplementing the header and footer, defining the column widths and row heights, saving the file in the same location as the assembly from which a summary is generated, or to the selected folder. In ExcelBOM as in most MacroSolid macros the ability to apply omission filters is built into.

loading...

word2

WordReport

html

HTML Report

Paint

Paint

PointCloud2

Point Cloud

Tabelka

Sheet Table

DeleteColors2

RemoveColours

MacroSolid-WordWordReport macro generates a compilation of parts used in the assembly model in the MS Word® format. The report contains the path to the file, the number of parts, the component image and all defined properties specific for configuration.

HtmlReport macro generates a compilation of parts used in the assembly model in the Html format. The report contains the path to the file, the number of parts, the component image and all defined properties specific for configuration.

PaintPaint macro helps to enumerate, based on User-defined theoretical performance, material usage, i.e.: paint, lacquer, enamel, primer, coatings, etc. put on the walls of the designed products.
Operation mode:

 1. Select the walls to be covered with e.g.. paint, varnish or a preservative on the model or in a tree structure and then run the macro by clicking the Paint button. If you want to download all the walls from the whole or several parts, select them in the SOLIDWORKS FeatureManager tree. If we want to select only some walls, you must select them on the model while holding the CTRL button.
 2. In the Paint macro window you should set: efficiency of covering surfaces measure, based on own experiences or information on the measure packaging given by the manufacturer, the number of layers, the number in the series, and the cost per litre.

PointCloudPoint Cloud macro allows you to load point cloud directly from Excel file to a 3D sketch and curve generation based on coordinates of the points contained in the Excel® file.

SheetTable macro – allows you to generate a table of 2D assembly drawing containing information about sheet metal parts including: part name, number of pieces, thickness, width, length.

RemoveColoursRemoveColours macro removes all the colours defined in the model of an active assembly.

loading...
SOLIDWORKS Solution Partner

logo partner solution 115x115We are the first and so far the only Polish company, which can boast a certified SOLIDWORKS Solution Partner granted to software solutions, working with the SOLIDWORKS software. We  have gained this certification for two main add-ins developed by us – MacroSolid and BlachSolid.

Applying to being a partner of SOLIDWORKS we have committed ourselves to evolve our products and most importantly, adapt them to the new version of SOLIDWORKS that occur every year. Having decided to MacroSolid and BlachSolid macros, you can be sure that you will be able to use them in the newly implemented versions of SOLIDWORKS® in your company.

Read more
Why macros, why we?

Are you looking for solutions that will automate your work in SOLIDWORKS® environment and release you and your staff from tedious and often repetitive actions. We are at your disposal. Macros can automate virtually everything that can be done manually and what is possible to describe with the adopted schema and logic.

Together with SOLIDWORKS API we "have been fighting" for more than 10 years and we still have the zeal and passion to create. The combination of experience, knowledge and practices to the broader mechanical engineering industry with a passion for 3D CAD modelling and programming gives you a recipe for a solid co-partner – ADKSolid.

Read more
To order

We know that today's entrepreneur often needs custom solutions, which is why we offer you and your company creating add-ins and macros on individual order.

MakraImplementation of targeted projects is for us:

aaction from start to finish according to the specifications created by you for a new product, but it can also be

bdaptation of already existing solutions that are on offer in the ADKSolid in the phase of ideas and also ready programs

Remember, "to order" does not mean expensive, but certainly means "tailored perfectly to your needs". So, if you need add-ins or macros other than those from our offer – contact us!

You can only gain! Enquiries, consultations, advice, valuation – FREE. We are at your disposal.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved

loading...

DeleteP

Delete Property

XYZ2

X Y Z

CutProp2

CutProp

UnitSystem

UnitSystem

Draw

Draw

OpenComp2

Open Path

Tabelka2

CustomTable

DeletePropertiesDelete Property macro removes property specific for configuration selected by a User.

The macro works with the assembly document, so when entering "Property Name" in the macro window, properties are removed in all parts and subassemblies of the active assembly model only in configurations where there are found.

More possibilities in file properties service you will find in the Properties macro.

XYZXYZ macro downloads and then enters dimensions of the parts in the file properties.

The macro writes the part into a cuboid (parallel to the axis of the coordinate system) and then downloads the dimensions: Max, Mid and Min. These values shall be entered in the properties specific for configuration of the given occurrence in the assembly with the user-defined names in the macro window.

CutPropCutProp macro allows you to copy the selected properties from the cut-list to the properties of adjusted parts.

The solution will work for sheet metals and profiles modelled on the principle of one document sldprt contains one cut element i.e. one solid/object.

UnitSystem

UnitSystem macro changes in bulk the system of measurement units in all components (parts and assemblies) of an active assembly.

 

DrawDraw macro is macro which is our answer to the frequently asked question: "Is it possible to develop a macro that will prepare the technical documentation for us?". Our answer is always the same: "Macro is not a substitute for a human being, but yes. To some extent, the work related to the compilation of the technical designs, can be done by a machine instead of a constructor".

We have accepted the challenge and started work on the documentation generating automatization. In the current version, the macro assumes slddrw documents for each model sldprt and sldasm, starting with the selected template drwdot.

In the case of the drawing of parts, macro can add two views with a defined name and location on the worksheet, and standard 3 view. For assembly drawings, macro may add one view, along with links and a list of materials based on the template .sldbomtbt.

 

OpenPathOpenPath macro locates the place to save the component with a single click. The functionality is attached to retractable toolbar when clicking on a component in the FeatureManager feature tree or on the wall in the graphics area.

 

CustomTable macro – macro to generate the general table of parts drawing and assembly drawing. Macro allows you to:

 • the assignment of any custom properties of the component to the A, B, C, D, E, G, H columns,
 • the assignment of three custom properties of a component to the F column,
 • defining the width and font size in each column,
 • adding an additional line (three rows above the row with the column names) for the main assembly.
Previous Next Play Pause