• Quick marking of a technological operation, treatment, process or machine

  Quick marking of a technological operation, treatment, process or machine

 • MacroSolid is an add-in in which macros that automate design work have been grouped. Using macros, you streamline the work and save a lot of time you can spend on designing and not clicking.

  MacroSolid is an add-in in which macros that automate design work have been grouped. Using macros, you streamline the work and save a lot of time you can spend on designing and not clicking.

 • Generator of DXF files from unfolding operations for all sheet metal parts of the active assembly

  Generator of DXF files from unfolding operations for all sheet metal parts of the active assembly

 • Color parts and / or walls with a previously prepared color defined on the list

  Color parts and / or walls with a previously prepared color defined on the list

Previous Next Play Pause

BlachSolid kalkulatory

Kalkulator „Zabezpieczenie” służy do szacowania w sposób uproszczony kosztu m.in. malowania, cynkowania, piaskowania, chromowania, galwanizowania, czernienia.


Zaznaczając lub odznaczając Kontrolki wyboru przeliczany jest (a wyświetlany w Wynikach kalkulacji) całkowity koszt wykonania zabezpieczenia. Przeliczenie kosztu sprowadza się w przypadku:

 • malowania, chromowania, galwanizowania oraz czernienia do zdefiniowania wartości powierzchni oraz stawki za „zabezpieczenie” jednego metra kwadratowego powierzchni daną metodą,
 • cynkowania do zdefiniowania masy oraz kosztu pokrycia cynkiem jednego kilograma.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Kalkulator „Malowanie” został opracowany do kalkulacji kosztu malowania, na który składa się koszt robocizny oraz koszt zużycia farby. Użytkownik ma możliwość przeliczenia zarówno kosztu malowania ręcznego jak i automatycznego.

Aby wyliczyć zużycie farby oraz koszt malowania należy uzupełnić następujące kontrolki:

Powierzchnia [m2] – powierzchnia malowana. Możesz uzupełnić wartość kontrolki ręcznie lub pobrać powierzchnię z modelu. Jeżeli chcesz pobrać powierzchnię z wybranych powierzchni modelu, zaznacz je przytrzymując przycisk klawiatury CTRL a następnie kliknij przycisk Powierzchnia po prawej stronie kontrolki kalkulatora. Jeżeli chcesz pobrać powierzchnię całej części odznacz wszelkie zaznaczenia (podświetlenia) modelu a następnie kliknij na przycisk Powierzchnia.

Wydajność [m2/l] – wydajność farby. Ustaw wydajność farby na podstawie własnych doświadczeń lub informacji podanej na opakowaniu przez producenta farby.

Liczba warstw – liczba warstw do pomalowania.

Koszt za jeden litr [zł] – koszt jednego litra farby.

Stawka operatora [zł/h] – rzeczywisty koszt obsługi maszyny.

Koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji [zł/h] – koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji.

Czas mocowania blachy [s] – czas mocowania blachy.

Czas obsługi – dodatkowy czas potrzebny do wykonania operacji malowania.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Kalkulator „Wykrawanie” służy do szacowania kosztu wykrawania, czyli cięcia blachy za pomocą wykrojników na prasach mechanicznych lub hydraulicznych. Za pomocą kalkulatora „Wykrawanie” możesz oszacować koszt operacji: wycinania, dziurkowania, odcinania, przycinania, nadcinania, okrawania, rozcinania.

Aby wyliczyć koszt wykrawania należy uzupełnić następujące kontrolki:

Stawka operatora [zł/h] – rzeczywisty koszt obsługi maszyny.

Koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji [zł/h] – koszt eksploatacji maszyny / amortyzacji.

Prędkość wykrawania [uderzeń/s] – liczba uderzeń wykrojnika (stempla) na sekundę.

Czas mocowania blachy [s] – czas mocowania blachy w maszynie.

Liczba uderzeń [uderzeń] – liczba uderzeń wykrojnika wymagana do uzyskania żądanego kształtu (efektu). Liczba uderzeń uzależniona jest od zastosowanej operacji oraz zaprojektowanego dla niej wykrojnika. Zatem, Liczba uderzeń powinna zostać ustawiona (dobrana) ręcznie.

Dodatkowo kalkulator zawiera funkcje pobierania danych z modelu, które mogą być przydatne do prawidłowego określenia Liczby uderzeń tj.:

Liczba otworów – liczba wykrawanych otworów detalu.

Liczba zewnętrznych krawędzi – liczba zewnętrznych krawędzi detalu.

Podczas pierwszego uruchomienia kalkulatora kontrolki: Stawka operatora, Koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji, Prędkość wykrawania oraz Czas mocowania blachy ustawiane są wartościami domyślnymi programu, definiowanymi przez Użytkownika w Oknie Ustawień Domyślnych. Pozostałe wartości należy uzupełnić ręcznie i/lub automatycznie klikając Przyciski pobierania danych dla każdej kontrolki oddzielnie lub Przycisk pobierania wszystkich danych.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Kalkulator „Zaginanie” został dostosowany do szacowania kosztu operacji gięcia tj. wyginania, zaginania, zwijania, zawijania, profilowania, skręcania, prostowania i wyginania.

Kalkulator pozwala wyliczyć koszt gięcia na dwa sposoby:

 • według jednostkowego czasu jednego zagięcia. Metoda ta polega na określeniu rzeczywistego czasu niezbędnego do wykonania jednego zagięcia i przemnożeniu go przez koszt roboczogodziny. Jeżeli chcesz przeliczyć koszt według tej metody ustaw opcję Przelicz według kosztu operacji zaginania na „Nie”.
 • według kosztu operacji jednego zagięcia. Metoda ta polega na określeniu rzeczywistego kosztu jednego zagięcia. Jeżeli chcesz przeliczyć koszt według tej metody ustaw opcję Przelicz według kosztu operacji zaginania na „Tak”.

Zagięcia można sklasyfikować według trudności wykonania. I tak, koszt „trudnego” gięcia oscyluje w granicy 5zł, natomiast „łatwego” lub zagięć wykonywanych seryjnie w granicy 2.5zł do 3zł.

 

Aby wyliczyć koszt zaginania według jednostkowego czasu zaginania należy ustawić opcję Przelicz według kosztu operacji zaginania na „Nie” i uzupełnić następujące kontrolki:

Liczba zagięć – zredukowana liczba zagięć. Możesz zdefiniować ją wpisując odpowiednią wartość w kontrolce lub skorzystać z przycisku po prawej stronie, którego kliknięcie spowoduje pobranie liczby zagięć z modelu 3D. Uwaga! Program pobiera liczbę zagięć znajdujących się w operacji rozłożenia. Nie zawsze pobrana z modelu liczba zagięć pokrywa się ze zredukowaną liczbą zagięć wykonywanych na produkcji.

Stawka operatora [zł/h] – rzeczywisty koszt obsługi maszyny.

Koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji [zł/h] – koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji.

Czas mocowania blachy [s] – czas mocowania blachy w maszynie.

Czas jednostkowy operacji zaginania [s] – czas w jakim wykonywane jest jedno zagięcie.

 

Aby wyliczyć koszt zaginania według kosztu jednostkowego zaginania należy ustawić opcję Przelicz według kosztu operacji zaginania na „Tak” i uzupełnić następujące kontrolki:

Liczba zagięć – zredukowana liczba zagięć.

Koszt jednostkowy operacji zaginania [zł] – koszt wykonania jednego zagięcia.

 

Jeżeli koszty lub czasy są różne dla różnych typów zagięć to należy przeprowadzić obliczenia dla tylu kalkulacji kosztowych zaginania, ile zidentyfikowano różnych typów zagięć. Np. w danej operacji występują trzy różne gięcia, z których każde jest inaczej wycenione. W takiej sytuacji należy dodać do Listy kosztów trzy oddzielne kalkulacje wykonane kalkulatorem „Zaginanie”.

Podczas pierwszego uruchomienia kalkulatora kontrolki: Stawka operatora, Koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji, Czas mocowania blachy, Czas jednostkowy operacji zaginania oraz Koszt jednostkowy operacji zaginania uzupełnione są wartościami domyślnymi programu, definiowanymi przez Użytkownika w Oknie Ustawień Domyślnych. Pozostałe wartości należy uzupełnić ręcznie i/lub automatycznie klikając Przyciski pobierania danych dla każdej kontrolki oddzielnie lub Przycisk pobierania wszystkich danych.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Kalkulator „Cięcia Tech.” został tak opracowany, aby mógł być wykorzystywany do szacowania kosztu każdej metody cięcia arkusza blachy np. cięcia wodą, laserem, plazmą. Analityczna kalkulacja kosztu za pomocą kalkulatora „Cięcia Tech.” sprowadza się do określenia Stawki roboczogodziny cięcia, długości cięcia, prędkości cięcia linii prostych, krzywych oraz małych otworów. Poza tym, należy określić również Liczbę przebić oraz ewentualnie uwzględnić folię ochronną.

Aby wyliczyć koszt cięcia kalkulatorem „Cięcia Tech.” należy uzupełnić następujące kontrolki:


Stawka roboczogodziny [zł/h] – rzeczywisty koszt cięcia w przeliczeniu na jedną godzinę.


Grubość blachy [mm] – grubość arkusza blachy. Możesz zdefiniować grubość wpisując odpowiednią wartość w kontrolce lub pobrać dane z modelu. Aby pobrać grubość z modelu kliknij przycisk po prawej stronie kontrolki.

Całkowitą długość linii prostych [mm] – Możesz zdefiniować długość cięcia linii prostych wpisując jej wartość w kontrolce lub pobierając bezpośrednio z modelu. Do przeliczenia czasu cięcia linii prostych pobierana jest prędkość V1, definiowana w ustawieniach domyślnych programu BlachSolid.

Całkowitą długość linii krzywych [mm] – Możesz zdefiniować długość cięcia linii prostych wpisując jej wartość w kontrolce lub pobierając bezpośrednio z modelu. Prędkości cięcia dla linii krzywych (V2) pobierana jest automatycznie z ustawień domyślnych programu BlachSolid.

Całkowitą długość małych otworów [mm] – Możesz zdefiniować długość cięcia wpisując jej wartość w kontrolce lub pobierając bezpośrednio z modelu. Prędkości cięcia małych otworów (V3) pobierana jest automatycznie z ustawień domyślnych programu BlachSolid. Uwaga! Klikając przycisk pobierania danych z modelu program pobierze długość cięcia małych otworów czyli takich, których średnica jest równa bądź mniejsza od grubości arkusza blachy.

 

Należy pamiętać, aby podczas pobierania długości linii cięcia model po rozłożeniu przedstawiał rzeczywisty stan części po przeprowadzeniu operacji cięcia. Należy wygasić wszystkie operacje, które powodują generowanie niepotrzebnych linii. Jeżeli nie zostaną one wygaszone, program może pobrać długość linii cięcia w sposób nieprawidłowy, co spowoduje zafałszowanie kalkulacji.

Liczba przebić – liczba przebić w arkuszu blachy niezbędna do wycięcia części. Czas przebicia (tp) podana w sekundach pobierana jest automatycznie z ustawień domyślnych programu BlachSolid.

Uwzględnij folię ochronną – opcja wyboru kalkulacji kosztu cięcia z folią ochronną. Jeżeli blacha cięta jest razem z folią ochronną zaznacz opcję „Tak”.

Podczas pierwszego uruchomienia kalkulatora Stawka roboczogodziny oraz Uwzględnij folię ochronną ustawiane są wartościami domyślnymi programu, definiowanymi przez Użytkownika w Oknie Ustawień Domyślnych. Pozostałe wartości należy uzupełnić ręcznie i/lub automatycznie klikając Przyciski pobierania danych dla każdej kontrolki oddzielnie lub Przycisk pobierania wszystkich danych.

Jeżeli chcesz zmienić wartość prędkości cięcia linii lub czasu przebicia dla odpowiedniej grubości arkusza blachy:

 1. wybierz materiał, dla którego chcesz zmienić wartość prędkości lub czasu przebicia,
 2. podświetl odpowiednią etykietę np. prędkość cięcia linii prostej tj. V1 dla grubości arkusza równej 2,
 3. zmień daną wartość,
 4. zapisz ustawienia domyślne.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

loading...
MacroSolid 2023 Intro
loading...

MakroSolid Properties

Properties

MacroSolid DXF

DXF

MacroSolid PDF

DRW->PDF/DXF

MacroSolid SaveAs

SaveAs

MacroSolid Print

Print

MacroSolid Colours

Colors

MacroSolid operacje 32x32

Process

MacroSolid ExcelBOM2

ExcelBOM2

MacroSolid WordReport

WordReport2

PROPERTIES macro - allows you to define, delete and replace both custom and configuration-specific properties in bulk.

In addition to supporting standard capabilities, i.e. entering SOLIDWORKS® formulas (e.g. $PRP:"SW-File Name") and / or values from predefined selection lists, this macro has been equipped with a number of functions that automate assigning properties that you will not find anywhere else. This includes: Qty., To the left/right of File name, To the left/right of Folder name, Numbers, Copy from cut lists, Copy from material, Folder name, My Parent, Active Document, MyID, From File name.

The property assignment can be based on whether the component is a part, assembly, sheet metal, or welded construction.

The macro window settings can be saved each time under any name, thanks to which a "base" is built filled with variants of property settings, which can be invoked in specific situations. .....READ MORE

Read more

The DXF macro is a generator of DXF files of parts modeled with tools from the Sheet Metal tab.

The macro allows you to plan the name of the generated file based on data previously downloaded from the model, such as: material, sheet thickness, number of pieces or based on information from the file properties and the properties of cut elements. Thanks to the built-in functionalities, it is possible to organize / sort DXF files into subdirectories according to material, sheet thickness and information whether the sheet has bends or not.

The macro can suppress blind holes and replace counterbore and counterbore holes with regular ones, thanks to which DXF editing of non-standard sheets in external applications is shortened to the necessary minimum... READ MORE

DRW->PDF/DXF macro is a generator of PDF and DXF or DWG files from 2D drawings (SLDDRW).

The macro allows you to plan the name of the generated files and sort them according to the material defined in the model, sheet thickness, as well as information stored in the file properties. You can save the PDFs in the indicated location or in the same place as the component from which the files are generated.

Configure the macro according to your needs and save its settings under any name, and then use it by calling it from the CommandManager command bar or from the BOM tab.

In the BOM table, you can use the columns *Path to the drawing, *PDF, *PDF - date, *Drawing - Date of last save and *Sheet format. Remember about the filter that will allow you to show in the BOM table only those components that have 2D drawings. ... READ MORE

SaveAs macro is the bulk generation of files in the selected format. At the same time, four different file formats with a scheduled name can be generated from one macro setting, and for each of them, a target saving location can be defined. In the BOM tab, you can use the *STEP, *x_t, *SAT, *File columns to check whether project files have been generated after downloading data from the model.

SaveAs it is also a generator of STEP, IGES files from solids of a multibody model and DXF files from profiles.... READ MORE

The PRINT macro – the macro allows you to print 2D drawings from the active assembly model according to the structure of the component tree or drawings located in the selected folder on the computer disk. The macro recognizes the format of the drawing sheet and on this basis selects the printer, paper type and tray assigned to it. The built-in component selection filter by the type of component and the value of the selected file property gives you the option to print only the specific documentation you need... READ MORE

The COLORS macro allows you to color parts and/or walls with a previously prepared color defined on the list as: the name and three coordinates of the RGB color space model (R - red, G - green and B - blue). By default, the macro has been supplemented with colors from the RAL color system palette, commonly used in industry and trade.

Using the Colors macro boils down to selecting a component in the FeatureManager structure tree or a wall on a 3D model and selecting an appropriate, previously prepared color (one of the macro settings).

Along with defining a color on the model, it is possible to save its name and any other previously planned information to the file properties.... READ MORE

Quick marking of a technological operation, treatment, process or machine - in the general options of MacroSolid it is possible to define names and values that they can take (1). We have planned special columns in the BOM table. Double-clicking with the left mouse button (LMB) on the component cell, in the appropriate column, will "mark the technological operation, treatment or process" (2). Marking is understood here as defining file properties, e.g., LASER = x, BENDING = YES or NO. The functionality also supports defining operations taking into account their order... READ MORE

ExcelBOM and ExcelBOM2 - macros allow you to export the BOM bill of materials to an MS Excel® file. ExcelBOM2 functionality has two versions independent of each other. Windowed version running on the active document and version integrated with the BOM tab. ExcelBOM is a solution that includes components placed in the FeatureManager tree folders of the assembly tree.

Generate BOM for sheet metal parts, profiles, commercial elements, the whole project, a sorted one, with the component image. Configure the template and save the BOM to MS Excel®... READ MORE

WordReport2 macro allows you to export a BOM to a MS Word® file. The functionality has two independent versions. A windowed version running on the active document and a version integrated with the BOM tab.

WordReport2 integrated with the BOM tab is to transfer the entire BOM table to a .docx file. The page is divided into columns (from 1 to 6) for providing information and a photo for the component. WordReport2 uses pictures generated by the PIC macro or Barcodes macro barcodes. Configure WordReport2 for VIEW, set information for components and project information in header and run macro.... READ MORE

loading...

MacroSolid SortTree

SortTree

MacroSolid SheetFormat

SheetFormat

MacroSolid PicControl

PicControl

MacroSolid CutProperties

CutListProperties

MacroSolid MyPackAndGo

MyPackAndGO

MacroSolid SMProperties

SMProperties

MacroSolid Pic

PIC

MacroSolid RunMacro

RunMacro

QRCode32x32

Barcodes

SortTree macro organizes the component structure in the SOLIDWOKRS® FeatureManager design tree.

The macro allows you to delete and create assembly model folders, move parts and assemblies to them, depending on the value of the selected file property or depending on the path to the file. Components are sorted by name or by selected file property. Folders can be placed at the top of the tree, below the origin, or at the bottom, above the constraints. You can also move all components excluded from the bill of materials to a separate folder... READ MORE

SheetFormat macro – allows you to replace 2D drawing sheet formats - SLDDRT. Sheets are replaced depending on the active sheet format (A4, A3, Custom) and the type of component (for parts, for assemblies). The SheetFormat macro also allows you to replace the .sldstd file in the properties of the document responsible for storing the so-called overall design standard. The functionality can be started from the BOM tab or directly from the macro settings window on the active part, assembly or drawing document... READ MORE

The PicControl macro is a solution that allows you to add graphics in bulk in the editing layer of the 2D drawing sheet of the project.

The macro supports up to four graphics at the same time, the first of which is selected directly from the file access path, while the subsequent ones are selected automatically from the indicated location depending on the property value. The width, height, and x and y coordinates of the graphics placement position are defined depending on the sheet format. When adding graphics, the macro names it appropriately, thanks to which it will be able to remove, modify, replace it in the next steps. You can use the macro to control 2D drawings, e.g., company logo, watermark, signature ;) ... READ MORE

CutListProperties it is used to supplement the properties of cut elements of welded structures in bulk. In addition to supplementing the standard properties that should be included in the cut elements of sheets metal and profiles (LENGTH, MATERIAL, ANGLE1, ANGLE2, MASS, Bounding box length, Bounding box width), the macro allows you to: copy the selected parent property, assign a subsequent number or text, create 3D bounding box. Particularly noteworthy are the additional functions that automate the property definition process, including replacing the property value according to the contents of the IfPropertiesThen.xlsx file, downloading the property value from the FromExcelBOM.xlsx file based on the name and material, or combining two properties. *Replace and *Index will be useful if you need better communication with the procurement department or ERP system.

CutListProperties has a special description configurator for sheets, thanks to which you can plan a property consisting of three elements, a prefix and separators... READ MORE

The MyPackAndGo macro automates the process of saving an assembly with new file names planned by the User.

The MyPackAndGo macro is an overlay to the "Pack and Go" functionality built into SOLIDWORKS. We have automated the ability to define names according to the adopted scheme. The name may consist of four parts, between which it is possible to define a separator. Five functions are available to assign a name component: Part Name, Cut Part Name, Material, Thickness for plates, Qty - number of parts in the assembly, Configuration, Today's date, Numbering. The value of the selected custom property can also be used in the name.

Particularly noteworthy is the possibility of automatically adding a number to the name, taking into account the order in the assembly structure tree and the nesting level (Numbering function).... READ MORE

The SMProperties macro is primarily used to automatically change the K coefficient and the bending radius R in sheet metal models, depending on the defined material and thickness.

Apart from the above the main functionality of the macro also allows you to identify potential production problems at the design stage, i.e., it allows you to detect problems related to e.g., with the minimum length of straight lines, minimum diameter of holes or checking whether the defined K coefficient and bending radius R coincide with the values defined in the table of parameters.... READ MORE

Macro PIC is a component photo generator. By default, .png files are saved in the "Pic" folder of the same location as the component from which the photo is generated, but in the macro settings you can plan the name and define the target saving path. These photos are used by MacroSolid functionalities, e.g., in MS Excel® or MS Word® reports. Related to the PIC macro is the functionality of Delete PIC photos or folders, and of hiding items in the graphics area that may cause incorrect "Fit to Screen". You can check in the *Pic column whether the photos have been generated... READ MORE

RunMacro is a tool to run your *.swp macro. Macros available for free on the web or from SOLIDWORKS API Help are typically macros that only work for the active document. RunMacro will allow you to connect them to the MacroSolid interface and thanks to this you will run your script on the filtered BOM table, on selected components of the BOM table or on files located in the indicated folder on your computer's disk... READ MORE

Barcodes is a barcode generator integrated with SOLIDWORKS®. The macro allows you to generate linear and 2D barcodes.

1D: Codabar, Code 11, Code 2 of 5, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, GS1-128 / EAN-128, Interleaved 2 of 5, ITF-14, MSI Plessey, USPS OneCode, PLANET, POSTNET, RM4SCC, UPC-A, UPC-E.

2D: Data Matrix, PDF 417, QR Code

Graphic files with codes can be saved with the planned name in the "Barcodes" folder next to the component file or in the indicated folder. You choose the type of code, define its size, but also the dimensions of the png file. For QR codes, you will configure the size, correction and version... READ MORE

loading...

DRAW 32x32

Draw

MacroSolid ProjectInfo 32x32

ProjectInfo

MacroSolid Engraving

Engraving

MacroSolid SaveConfigAs

SaveConfigAs

MacroSolid UnitSystems

UnitSystem

MacroSolid OpenPath

Open Path

Jakosc pliku 32X32

ImageQuality

MacroSolid Replace material

ReplaceMaterial

The Draw macro is our answer to the frequently asked question: "Is it possible to develop a macro that will prepare technical documentation for us?". Our answer is always the same: "Macro will not replace a human being, but yes. In a certain scope of work related to the development of technical drawings, an automaton can do the constructor's work."

We took up the challenge and started working on automating the generation of flat documentation. In the current version, the macro creates slddrw documents for each sldprt and sldasm model, starting from the selected drwdot template.

In the case of a part drawing, the macro can add two views with a defined name and location on the sheet, and a standard triple view. For assembly drawings, the macro can add one view with references and a bill of materials based on the .sldbomtbt template... READ MORE

In the BOM tab of the MacroSolid add-in, the ProjectInfo panel is provided, in which you can handle information about the project, i.e., order number, comments, project name, index, dimensions, production volume, assembly time, weight. You can save them to the custom properties of the active document by clicking on the button with the floppy disk icon, or by clicking the buttons to the right of the controls... READ MORE

The Engraving macro - used to add a text cut extrusion operation. Engraving text, defined by the user on the basis of e.g., file properties is added on the fixed face of the flatten operation... READ MORE

SaveConfigAs macro allows you to save each configuration of the model part to the sldprt file, step and x_t... READ MORE

UnitsSystem provides control over the units of measurement defined in the models. In the BOM tab, you can use the *Units column, which will display the document settings and highlight in red those that do not meet the assumptions stored in the macro window. You will run the macro for all components of the BOM table or for selected ones... READ MORE

The OpenPath macro locates where the component is saved with one click. The functionality is attached to the flyout toolbar when you click on a component in the FeatureManager design tree or on a face in the graphics area... READ MORE

ImageQuality allows you to control and define the image quality of documents by: selecting its value, maximum or minimum value, or by percentage position of the TrackBar slider. The *Image Quality column in the BOM tab will display the current image quality value and will be colored green, orange, and red depending on how close it is to a value that significantly increases file size, slows down graphics performance, and increases memory consumption... READ MORE

ReplaceMaterial enables automatic replacement of materials in model parts according to dependencies stored in the ReplaceMaterials.xlsx file, located in the installation folder of the MacroSolid add-in. In column A, you define the old names of materials, and in column B, the new ones for which the macro is to replace the old ones... READ MORE

loading...
SOLIDWORKS Solution Partner

logo partner solution 115x115We are the first and so far the only Polish company, which can boast a certified SOLIDWORKS Solution Partner granted to software solutions, working with the SOLIDWORKS software. We  have gained this certification for two main add-ins developed by us – MacroSolid and BlachSolid.

Applying to being a partner of SOLIDWORKS we have committed ourselves to evolve our products and most importantly, adapt them to the new version of SOLIDWORKS that occur every year. Having decided to MacroSolid and BlachSolid macros, you can be sure that you will be able to use them in the newly implemented versions of SOLIDWORKS® in your company.

Read more
Why macros, why we?

Are you looking for solutions that will automate your work in SOLIDWORKS® environment and release you and your staff from tedious and often repetitive actions. We are at your disposal. Macros can automate virtually everything that can be done manually and what is possible to describe with the adopted scheme and logic.

Together with SOLIDWORKS API we "have been fighting" for more than 10 years and we still have the zeal and passion to create. The combination of experience, knowledge and practices to the broader mechanical engineering industry with a passion for 3D CAD modelling and programming gives you a recipe for a solid co-partner – ADKSolid.

Read more
To order

We know that today's entrepreneur often needs custom solutions, which is why we offer you and your company creating add-ins and macros on individual order.

MakraImplementation of targeted projects is for us:

aaction from start to finish according to the specifications created by you for a new product, but it can also be

bdaptation of already existing solutions that are on offer in the ADKSolid in the phase of ideas and also ready programs

Remember, "to order" does not mean expensive, but certainly means "tailored perfectly to your needs". So, if you need add-ins or macros other than those from our offer – contact us!

You can only gain! Enquiries, consultations, advice, valuation – FREE. We are at your disposal.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved

Previous Next Play Pause