Za pomocą kalkulatora „Materiał”:

  • przeliczysz koszt materiału zarówno dla zdefiniowanej wielkości produkcji, jak i jednej sztuki, według zużycia części lub zużycia arkusza.
    Jeżeli chcesz przeliczyć koszt materiału detalu, nie wliczając przy tym odpadów arkusza blachy, użyj opcji „Koszt według zużycia części” – płacisz tylko za materiał przypadający na daną część. Jeżeli natomiast chcesz przeliczyć koszt według zużycia arkusza, kliknij drugą opcję – płacisz za cały arkusz.
  • przeliczysz ile części zmieści się na wybranym arkuszu blachy,
  • przeliczysz ile części zmieści się w kierunku X, a ile w kierunku Y wybranego arkusza blachy,
  • przeliczysz ile arkuszy zostanie zużytych,
  • przeliczysz wymiary pasków odpadu,
  • będziesz miał graficzny podgląd wyników.

Aby wyliczyć koszt materiału należy uzupełnić danymi następujące kontrolki kalkulatora:

Koszt materiału [zł/kg] – koszt materiału za jeden kilogram.

Gęstość [g/cm3] – gęstość materiału definiowana dla analizowanej części. Jeżeli chcesz pobrać gęstość zdefiniowanego materiały analizowanego modelu kliknij przycisk po prawej stronie kontrolki (patrz obrazek poniżej - 1). Kliknięcie przycisku po lewej stronie kontrolki (patrz obrazek poniżej - 2) powoduje wczytanie gęstości materiału zapisanej w wartościach domyślnych BlachSolid dla ustawionego typu materiału.

Grubość blachy [mm] – grubość arkusza blachy. Możesz zdefiniować grubość wpisując odpowiednią wartość w kontrolce. Jeżeli chcesz pobrać grubość z modelu kliknij przycisk po prawej stronie kontrolki.

Wymiar X [mm]
oraz Wymiar Y [mm] – wymiary prostokąta opisanego na części. Jeżeli chcesz pobrać wymiary z modelu kliknij przycisk po prawej stronie kontrolek (patrz obrazek poniżej - 1). Do kontrolki Wymiar X [mm] zostanie przypisana długość krótszej krawędzi prostokąta opisanego na rozkroju modelu części, natomiast do kontrolki Wymiar Y [mm] długość dłuższej krawędź.

Klikając na przycisk po lewej stronie kontrolek (patrz obrazek poniżej - 2) program zmieni orientację części na arkuszu.

Naddatek [mm] – wartość naddatku - bezpiecznej odległości między częściami rozłożonymi na arkuszu blachy.

Liczba części – liczba części na wybranym arkuszu. Liczba części przeliczana jest automatycznie podczas zmiany wartości wymiarów części, naddatku oraz zmiany rodzaju arkusza.

Arkusz blachy – rodzaj arkusza. Do wyboru mamy standardowe rozmiary arkuszy blach: 1000x2000, 1000x3000, 1000x4000, 1250x2500, 1250x3000, 1250x4000, 1500x3000, 1500x4000, 1500x6000, 2000x4000, 2000x6000.

Podczas pierwszego uruchomienia kalkulatora kontrolki: Koszt materiału, Gęstość, oraz Naddatek uzupełniane są wartościami domyślnymi programu, definiowanymi przez Użytkownika w Oknie Ustawień Domyślnych. Pozostałe wartości należy uzupełnić ręcznie i/lub automatycznie klikając Przyciski pobierania danych dla każdej kontrolki oddzielnie lub Przycisk pobierania wszystkich danych.

Możesz skorzystać z Grafiki pomocniczej, która w sposób schematyczny prezentuje najważniejsze informacje o części na tle wybranego formatu arkusza blachy. Zmieniając wymiary części, orientację części na arkuszu, naddatek oraz format arkusza blachy możesz szybko zdecydować, które ustawienia są najkorzystniejsze.

Uwaga! Wartości szerokości pasów odpadu zostały zaokrąglone do liczb całkowitych.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.