Previous Next Play Pause
loading...

MakroSolid Properties

Properties

MacroSolid SortTree

SortTree

MacroSolid DXF

DXF

MacroSolid PDF

DRW->PDF

MacroSolid Print

Print

MacroSolid ExcelBOM2

ExcelBOM2

MacroSolid Colours

Colours

MacroSolid SaveAs

SaveAs

PropertiesMakro PROPERTIES - umożliwia hurtowe definiowanie, usuwanie i nadpisywanie zarówno właściwości dostosowanych jak i specyficznych dla konfiguracji.

Poza wspomaganiem obsługi standardowych możliwości tj.: wpisywanie formuł SOLIDWORKSowych (np. $PRP: "SW-Nazwa pliku") i/lub wartości z predefiniowanych list wyboru, ww. makro zostało wyposażone w szereg funkcji automatyzujących przypisywanie właściwości, których nie znajdziesz nigdzie indziej m.in.: Qty., To the left/right of File name, To the left/right of Foler name, Numbers, Copy from cut lists, Copy from material, Folder name, My Parent, Active Document, MyID, From File name.

Przypisanie właściwości można uzależnić od tego, czy komponent jest częścią, złożeniem, blachą czy profilem.

Ustawienia okna makra można każdorazowo zapisać pod dowolną nazwą, dzięki czemu budowana jest „baza” wypełniona wariantami ustawień właściwości w obrębie danej funkcjonalność.

Czytaj dalej

SortTreeMakro SortTree porządkuje strukturę komponentów w drzewie operacji FeatureManager SOLIDWOKRSa.

Makro umożliwia usuwanie oraz tworzenie folderów w modelu złożenia, przenoszenie do nich części i złożeń w zależności od wartości wybranej właściwości pliku a następnie sortowanie komponentów według wybranego kryterium.

Program działa na zerowym poziomie aktywnego złożenia, ale dzięki możliwości uruchomienia makra w trybie folderu możliwe staje się uporządkowanie całego drzewa projektu.

Tryb folderu działa również w innych makrach zestawu MacroSolid i polega na tym, iż daną funkcjonalność można uruchomić na wskazanym folderze.

Makro otwiera dokumenty SOLIDWORKSa znajdujące się w folderze i uruchamia na nich wybraną funkcjonalność.

Czytaj dalej

DXF 1Makro DXF to generator plików DXF części modelowanych narzędziami z zakładki "Arkusz blachy".

Makro umożliwia zaplanowanie nazwy generowanego pliku na podstawie danych wcześniej pobranych z modelu takich jak: materiał, grubość blachy, liczba sztuk czy też informacji z właściwości pliku jak i właściwości elementów ciętych. Dzięki wbudowanym funkcjonalnościom możliwe jest porządkowanie/sortowanie DXFów na podkatalogi według materiału, grubości blachy oraz informacji czy blacha posiada gięcia czy też nie.

Makro potrafi wygasić otwory nieprzelotowe i zastąpić otwory z pogłębieniem walcowym i stożkowym na zwykłe, dzięki czemu edycja DXFów blach niestandardowych w zewnętrznych aplikacjach skrócona jest do niezbędnego minimum.

W najnowszej wersji makro pracuje również z blachami wieloobiektowymi.

 

Czytaj dalej

PDFMakro DRW->PDF/DXF to generator plików PDF oraz DXF z rysunków 2D (SLDDRW).

Makro umożliwia zaplanowanie nazwy generowanych plików oraz sortowanie ich według zdefiniowanego w modelu materiału, grubości blachy jak również informacji zapisanych we właściwościach pliku, we wskazanej lokalizacji lub w tym samym miejscu co komponent i jego rysunek 2D, z którego generowany jest PDF / DXF.

Funkcjonalność można przygotować i zapisać jej wartości domyśle pod dowolną nazwą np. makro można tak ustawić, aby generowało tylko części z pominięciem złożeń i/lub komponentów znajdujących się w folderze drzewa FeatureManager SOLIDWORKSa i/lub wszystkich tych komponentów, w których nazwach znajduje się słowo kluczowe "DIN". Wygenerowane pliki mogą być zapisane do jednej lokalizacji i podfolderów oznaczonych według schematu "Gięte - materiał grubość blachy" np. "Gięte - INOX 1.5mm".

Czytaj dalej

PrintMakro PRINT – makro umożliwia drukowanie rysunków 2D z aktywnego modelu złożenia zgodnie ze strukturą drzewa komponentów lub rysunków znajdujących się w wybranym folderze na dysku komputera.

Makro rozpoznaje format arkusza rysunku i na tej podstawie wybiera przypisaną do niego drukarkę, rodzaj papieru oraz podajnik. Wbudowany filtr wyboru komponentów według rodzaju komponentu oraz wartości wybranej właściwości pliku daje możliwość wydruku tylko tej konkretnej, potrzebnej dokumentacji.

Czytaj dalej

ExcelBOM2Makro ExcelBOM2 - makro umożliwia generowanie listy materiałów BOM w postaci pliku MS Excel®.

Makro uzupełnia wartościami pobranymi z modelu wcześniej przygotowany i sformatowany szablon -  począwszy od wskazanej komórki. W oknie makra mamy możliwość zastosowania szeregu udogodnień m.in.: przypisywanie wartości do różnych kolumn, zastosowanie filtrów wypisu, wydzielanie komponentów na arkusze, rozpisywanie struktury podzłożeń na kolumny, auto-uzupełnianie nagłówka i stopki czy też umieszczanie w BOM wizerunków komponentów.

ExcelBOM2 umożliwia również wypis elementów ciętych (blach i profili) z prawidłowym podliczeniem liczby sztuk, niezależnie od tego, na którym poziomie struktury modelu się one znajdują.

Czytaj dalej

macrosolid-colours-1Makro COLOURS umożliwia kolorowanie części i/lub ścian wcześniej przygotowanym kolorem zdefiniowanym na liście jako: nazwa i trzy współrzędne modelu przestrzeni barw RGB (R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej)). Domyślnie makro zostało uzupełnione kolorami z palety systemu oznaczeń barw RAL, powszechnie stosowanymi w przemyśle i handlu.

Korzystanie z makra Colours sprowadza się do zaznaczania komponentu w drzewie struktury FeatureManager lub ściany na modelu 3D i wybrania odpowiedniego, wcześniej przygotowanego koloru (jednego z ustawień makra).

Wraz ze zdefiniowaniem koloru na modelu możliwe jest zapisanie jego nazwy oraz dowolnej innej, wcześniej zaplanowanej informacji do właściwości pliku.

Czytaj dalej

SaveAsMakro SaveAs - hurtowe generowanie plików w wybranym formacie.

Jednocześnie z jednego ustawienia makra możne wygenerować cztery różne formaty. W makro zostały wbudowane usprawnienia automatyzujące prace przygotowania dokumentacji wyjściowej tj.: możliwość planowania nazwy plików, zastosowania filtrów wyboru komponentów czy też automatyczne tworzenie/czyszczenie podkatalogów lokalizacji zapisu i sortowanie plików na podkatalogi Materiał+Grubość.

Czytaj dalej
loading...

MacroSolid SheetFormat

SheetFormat

MacroSolid MyPackAndGo

MyPackAndGo

MacroSolid WordReport

WordReport2

MacroSolid ExcelBOM

ExcelBOM

MacroSolid PicControl

PicControl

MacroSolid SMProperties

SMProperties

SheetFormatMakro SheetFormat – makro umożliwia podmianę formatek arkuszy rysunków 2D aktywnego modelu lub rysunków 2D znajdujących się w wybranym przez Użytkownika folderze na dysku komputera.

Podmiana arkuszy odbywa się w zależności od formatu aktywnego arkusza oraz rodzaju komponentu.

Czytaj dalej

MójPlikPrzenośnyMakro MójPlikprzenośny automatyzuje proces zapisu złożenia z nowymi, zaplanowanymi przez Użytkownika nazwami plików.

Makro MójPlikPrzenośny jest nakładką na wbudowaną w SOLIDWORKSa funkcjonalność "Plik przenośny" (Pack and Go). Zautomatyzowaliśmy możliwość definiowania nazw według przyjętego schematu. Nazwa może składać się z czterech członów, między którymi możliwe jest definiowanie separatora. Dostępnych jest pięć funkcji przypisujących składową nazwy: Nazwa (Part Name), Tnij Nazwę (Cut Part Name), Materiał (Material), Grubość (Thickness) w przypadku blach, Liczba (Qty) - liczba części w złożeniu, Konfiguracja (Configuration), Dzisiejsza data, Numeracja (Numbering). W nazwie może zostać również użyta wartość wybranej właściwości dostosowanej.

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość automatycznego dodania do nazwy numeru uwzględniającego kolejność w drzewie struktury złożenia oraz poziomu zagnieżdżenia (funkcja Numeracja).

Czytaj dalej

WordReport2

Makro WordReport2 - umożliwia generowanie listy materiałów/raportu do pliku Word® wraz z wizerunkiem poszczególnych składowych złożenia.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z trzech szablonów generowania. Pierwszy z nich grupuje komponenty na podstawie wartości wybranej właściwości, sortuje je a następnie generuje przejrzyste zestawienie w postaci 4 bloków w wierszu, dwóch bloków lub jednego. Druga opcja umożliwia generowanie  zestawienia w tabelach, których komórki można sformatować zaś trzecia działa na zasadzie podziału strony na kolumny.

Jeżeli zainteresowała Cię ta funkcjonalność a przyjęte szablony nie spełniają Twoich oczekiwań możemy dostosować makro do Twoich wymagań.

 

Czytaj dalej

ExcelBOMMakro EXCELBOM - makro umożliwia generowanie pliku Excel®, który może posłużyć jako lista materiałów tzw. BOM.

Makro umożliwia sortowanie komponentów ze względu na ich typ. W pierwszej kolejności wypisywane są złożenia, następnie części, a w dalszej kolejności te komponenty, które znajdują się w folderze o nazwie zdefiniowanej przez Użytkownika.  Dla każdego z typów określana jest liczba porządkowa – liczba startowa, od której będzie rozpoczynane numerowanie w kolumnie A.

Makro wyposażono w możliwość: uzupełniania nagłówka i stopki, definiowania szerokości kolumn oraz wysokości wierszy, możliwość zapisu pliku w tej samej lokalizacji co złożenie, z którego generowane jest zestawienie lub do wybranego folderu. W ExcelBOM tak jak w większości makr z MacroSolid wbudowano możliwość zastosowania filtrów pomijania.

Czytaj dalej

PicControlMakro PicControl to rozwiązanie, które umożliwia hurtowe dodanie grafik w warstwie edycji arkusza rysunków 2D projektu.

Makro obsługuje jednocześnie do czterech grafik, przy czym pierwsza z nich wybierana jest bezpośrednio ze ścieżki dostępu do pliku, kolejne zaś wybierane są automatycznie ze wskazanej lokalizacji w zależności od wartości właściwości. Szerokość, wysokość oraz współrzędne x i y pozycji umieszczenia grafik definiowane są w zależności od formatu arkusza. Makro dodając grafikę odpowiednio nazywa ją, dzięki czemu w kolejnych krokach będzie mogło ją usunąć, zmodyfikować, podmienić.

Makro możesz wykorzystać do kontroli na rysunkach 2D np. logo firmy, znaku wodnego, podpisu ;) ...

 

Czytaj dalej

SMPropertiesMakro SMProperties służy przede wszystkim do automatycznej zmiany współczynnika K oraz promienia gięcia R w modelach blach w zależności od zdefiniowanego materiału i grubości.

Poza ww. główną funkcjonalnością makro pozwala również na identyfikację potencjalnych problemów produkcyjnych na etapie projektowania tzn. umożliwia wykrycie problemów związanych m.in. z minimalną długością linii prostych, minimalną średnicą otworów czy też sprawdzenie czy zdefiniowany współczynnik K i promień gięcia R pokrywa się z wartościami zdefiniowanymi w tabeli parametrów.

Czytaj dalej
loading...

MacroSolid Delete Property

Delete Property

MacroSolid XYZ

XYZ

MacroSolid CutProp

CutProp

MacroSolid UnitSystems

UnitSystem

MacroSolid SaveConfigAs

SaveConfigAs

Draw

Draw

MacroSolid OpenPath

Open Path

MacroSolid Engraving

Engraving

DeletePropertiesMakro Delete Property usuwa wybraną przez Użytkownika właściwość specyficzną dla konfiguracji.

Makro działa z dokumentem złożenia, dzięki czemu wprowadzając "Nazwę właściwości" w okienku makra usuwane są właściwości we wszystkich częściach i podzłożeniach aktywnego modelu złożenia tylko w konfiguracjach, w których występują.

Więcej możliwości w zakresie obsługi właściwości plików znajdziesz w makrze Properties.

Czytaj dalej

XYZMakro XYZ pobiera a następnie wpisuje we właściwościach pliku wymiary gabarytowe części.

Makro wpisuje część w prostopadłościan (równolegle do osi układu współrzędnych) a następnie pobiera wymiary gabarytowe: Max, Mid i Min. Wartości te zostają wpisane we właściwościach specyficznych dla konfiguracji danego wystąpienia w złożeniu z nazwami definiowanymi przez Użytkownika w okienku makra.

Czytaj dalej

CutPropMakro CutProp umożliwia przekopiowanie wybranej właściwości z listy elementów ciętych do właściwości dostosowanych części.

Rozwiązanie sprawdzi się w przypadku blach oraz profili modelowanych na zasadzie jeden dokument sldprt zawiera jeden element cięty tj. jedną bryłę / obiekt.

Czytaj dalej

UnitSystem

Makro UnitSystem hurtowo zmienia system jednostek miar we wszystkich komponentach (częściach i złożeniach) aktywnego złożenia.

 

Czytaj dalej

SaveAsConfig

Makro SaveConfigAs umożliwia zapis każdej konfiguracji modelu części do pliku sldprt, step i x_t.

Czytaj dalej

DrawMakro Draw to makro będące naszą odpowiedzią na często zadawane pytanie: "Czy możliwe jest opracowanie makra, które będzie za nas robiło dokumentację techniczną?". Nasza odpowiedź jest zawsze taka sama: "Makro nie zastąpi człowieka, ale tak, w pewnym zakresie prac związanych z opracowaniem rysunków technicznych automat może wyręczyć konstruktora".

Podjęliśmy wyzwanie i rozpoczęliśmy prace nad automatyzowaniem generowania dokumentacji płaskiej. W aktualnej wersji makro zakłada dokumenty slddrw dla każdego modelu sldprt i sldasm wychodząc przy tym z wybranego szablonu drwdot.

W przypadku rysunku części makro może dodać dwa widoki o zdefiniowanej nazwie i lokalizacji na arkuszu oraz widok standardowy potrójny. Dla rysunków złożeń makro może dodać jeden widok wraz z odnośnikami oraz listą materiałów opartą o szablon .sldbomtbt.

Aktualnie testujemy nowe funkcjonalności.

 

Czytaj dalej

OpenPathMakro OpenPath lokalizuje miejsce zapisu komponentu jednym kliknięciem.

Funkcjonalność podpięta jest pod wysuwany pasek narzędziowy po kliknięciu na komponent w drzewie operacji FeatureManager lub na ścianie w obszarze graficznym.

 

Czytaj dalej

EngravingMakro Engraving - służy do dodawania operacji wyciągnięcia wycięcia tekstu. Tekst grawerowania, definiowany przez Użytkownika na bazie m.in. właściwości pliku dodawany jest na nieruchomej ścianie operacji rozłożenia.

 

Czytaj dalej
loading...

MacroSolid WordReport1

WordReport

MacroSolid Html

HTML Report

MacroSolid Paint

Paint

PointCloud2

Point Cloud

MacroSolid Search and Insert

Search and Insert

MacroSolid RemoveColours

RemoveColours

MacroSolid-WordMakro WordReport generuje zestawianie części użytych w modelu złożenia w formacie MS Word®.

Raport zawiera ścieżkę do pliku, liczbę części, wizerunek komponentu oraz wszystkie zdefiniowane w nim właściwości specyficzne dla konfiguracji.

Czytaj dalej

Makro HtmlReport generuje zestawianie części użytych w modelu złożenia w formacie Html.

Raport zawiera ścieżkę do pliku, wizerunek komponentu oraz wszystkie zdefiniowane w nim właściwości specyficzne dla konfiguracji.

Czytaj dalej

PaintMakro Paint pomaga wyliczyć, na podstawie zdefiniowanej przez Użytkownika teoretycznej wydajności, zużycie środka (materiału) tj.: farby, lakieru, emalii, gruntu, powłok ochronnych itp. nakładanego na ściany projektowanych wyrobów.
Sposób działania:

  1. Należy zaznaczyć na modelu lub w drzewie struktury te ściany, które mają zostać pokryte np. farbą, lakierem lub środkiem ochronnym a następnie uruchomić makro klikając przycisk Paint. Jeśli chcemy pobrać wszystkie ściany z całej część lub kilku części, należy zaznaczyć je w drzewie FeatureManager SOLIDWORKSa. Jeśli zaś chcemy zaznaczyć tylko niektóre ściany, należy zaznacz je na modelu z przytrzymanym przyciskiem klawiatury CTRL.
  2. W oknie makra Paint należy ustawić: wydajność środka pokrywającego powierzchnie, na podstawie własnych doświadczeń lub informacji podanej na opakowaniu przez producenta środka, liczbę warstw pokrycia, liczbę w serii oraz koszt za jeden litr.
Czytaj dalej

PointCloudMakro Point Cloud pozwala na wczytanie chmury punktów bezpośrednio z pliku Excela do szkicu 3D oraz generowanie krzywej na podstawie współrzędnych punktów zawartych w pliku Excel®.

Czytaj dalej

SearchAndInsertMakro Search and Insert umożliwia wyszukanie pliku (komponentu) we wskazanej lokalizacji na dysku po nazwie i wstawienie go do aktywnego złożenia.

Czytaj dalej

RemoveColoursMakro RemoveColours usuwa wszystkie kolory zdefiniowane w modelach aktywnego złożenia.

loading...
SOLIDWORKS Solution Partner

logo partner solution 115x115Jesteśmy pierwszą i jak na razie jedyną firmą z Polski, która może pochwalić się certyfikatem SOLIDWORKS Solution Partner przyznanym rozwiązaniom softwarowym, działającym z oprogramowaniem SOLIDWORKS®. Certyfikat ten uzyskaliśmy na dwa główne rozwijane przez nas dodatki - MacroSolid oraz BlachSolid.

Aplikując do grona partnerów SOLIDWORKS®a zobowiązaliśmy się rozwijać swoje produkty oraz co najważniejsze dostosowywać je do nowych wersji SOLIDWORKS®a pojawiających się co roku. Decydując się na makra z MacroSolid oraz BlachSolid możesz mieć pewność, że będziesz mógł korzystać z nich w nowo wdrażanych wersjach SOLIDWORKS® w Twojej firmie.

Dlaczego makra, dlaczego MY?

Poszukujesz rozwiązań, które zautomatyzują Twoją pracę w środowisku SOLIDWORKS® i uwolnią Ciebie i Twoich pracowników od nużących i często powtarzających się czynności. Jesteśmy do dyspozycji. Makrami można zautomatyzować praktycznie wszystko to, co można wykonać ręcznie i co możliwe jest do opisania przyjętym schematem oraz logiką.

Z SOLIDWORKS API „walczymy” już od ponad 10 lat i nadal mamy zapał i pasję tworzenia. Połączenie doświadczenia, wiedzy oraz praktyki szeroko rozumianej branży inżynierii mechanicznej z pasją do modelowania w 3D CAD oraz programowania daje receptę na solidnego partnera do współpracy – ADKSolid.

Na zamówienie

Wiemy, że dzisiejszy przedsiębiorca niejednokrotnie potrzebuje rozwiązań niestandardowych, dlatego oferujemy Tobie i Twojej firmie tworzenie dodatków i makr na indywidualne zamówienie

MakraRealizacja projektów celowych to dla nas:

adziałanie od początku do końca według specyfikacji stworzonej przez Ciebie na nowy produkt, ale również może to być 

bdostosowanie już istniejących rozwiązań będących w ofercie ADKSolid w fazie pomysłów, jak i gotowych programów.

Pamiętaj, "na zamówienie" nie znaczy drogie, ale z całą pewnością oznacza "dostosowane idealnie do Twoich potrzeb". Jeżeli więc potrzebujesz dodatków lub makr innych niż te z naszej oferty - skontaktuj się z nami! 

Możesz jedynie zyskać!
Zapytania, konsultacje, porady, wycena - FREE. Jesteśmy do dyspozycji.

Zapraszamy do współpracy
Previous Next Play Pause