Dodatek ADKSolid for ATT dostarcza szeregu funkcjonalności, które umożliwiają skrócenie czasu przygotowania konstrukcji sieci kanałów odwodnieniowych w systemie 3D CAD SOLIDWORKS®.

Dostarczone funkcjonalności dodatku eliminują potrzebę standardowego modelowania poszczególnych składowych sieci kanału odwodnieniowego przez konstruktora a sam proces projektowania sprowadza się do łączenia gotowych odcinków i poszerzeń w ciągi o zdefiniowanym spadku a ciągi ostatecznie w gotową sieć kanału. Z wygenerowanego modelu złożenia możliwe jest pozyskanie, za pomocą makr dodatku MacroSolid, niezbędnej dokumentacji dla działu produkcji tj. DXFów oraz listy materiałowej.

ADKSolid for ATT 1

 

Program współpracuje z wypracowanym w dziele konstrukcji firmy ATT Sp. z o. o. modelem autogenerującym odcinka kanału, składającego się z 24 elementów składowych i ponad 400 zależności matematycznych oraz modelem złożenia poszerzenia, który zbudowany jest z 7 komponentów zarządzanych 150 „Równaniami”.

ADKSolid for ATT 2

Dodatek ADKSolid for ATT:

 1. zarządza i automatyzuje prace konstruktorów poprzez zintegrowany z oknem SOLIDWORKS® interfejs Użytkownika;
 2. działa na wcześniej przygotowanych podmodułach złożeń wygenerowanych za pomocą generatora wbudowanego w dodatek;
  ADKSolid for ATT 3
  Poszczególne opcje dodatku umożliwiają jego skonfigurowanie z nowymi / zmodyfikowanymi modelami, wskazanie ścieżki do modułu bazowego kanału i modułu bazowego poszerzenia.
 3. działa z folderem projektu o strukturze; "NumerZlecenia_Nazwa"/"Nazwa_NumerKanału"
  1. program automatycznie zapisuje do pliku ADKSolid for ATT.att znajdującego się w folderze projektu wszelkie zmiany wywołane za pomocą dodatku;
  2. wybór folderu przełącza pracę nad nowym zleceniem / projektem;
 4. daje możliwość budowania modelu głównego złożenia kanału projektu / zlecenia poprzez:
  1. utworzenie modelu złożenia w folderze projektowym,
  2. skopiowanie wcześniej przygotowanych podmodułów (zwanych dalej odcinkiem) do folderu projektu,
  3. dodawanie odcinka do głównego złożenia projektu z domyślnymi parametrami przekroju kanału według zdefiniowanych w opcjach współrzędnych punktu wstawiania,
  4. łączenie odcinków w ciąg oraz usuwanie odcinków z ciągu,
   ADKSolid for ATT 7
  5. łączenie ciągów oraz usuwanie połączeń pomiędzy ciągami,
   ADKSolid for ATT 8
  6. dodawanie poszerzeń i usuwanie poszerzeń,
   ADKSolid for ATT 9
  7. łączenie poszerzeń z ciągiem oraz usuwanie połączenia poszerzenia z ciągiem,
   ADKSolid for ATT 10
  8. usuwanie odcinka i poszerzenia z projektu - z listy oraz plików z dysku,
  9. automatyczną obsługę wiązań umożliwiających pozycjonowanie i orientowanie poszczególnych składowych budowanej sieci kanału;
 5. umożliwia edycję:
  1. domyślnych parametrów przekroju ciągu,
  2. długości ciągu i poszczególnych odcinków ciągu a następnie przeliczenie na tej podstawie spadku procentowego lub wysokości początkowej i końcowej ciągu,
  3. spadku procentowego lub wysokości początkowej i końcowej z zachowaniem założonej długości ciągu,
   ADKSolid for ATT 11
 6. dostarcza funkcje umożliwiające połączenie ciągów i odpływów w sieć kanału a następnie zarządzanie tymi połączeniami:
  1. PołączTyłPrzódDwaCiągi Tył-Przód,
  2. PołączPrzódPrzód Przód-Przód,
  3. PołączDwaCiągiProsto Tył-Tył,
  4. WpalZPrawej Wpalenie w bok prawy przodem kanału,
  5. WpalZPrawejTył Wpalenie w bok prawy tyłem kanału,
  6. WpalZLewej Wpalenie w bok lewy przodem kanału,
  7. WpalZLewejTył Wpalenie w bok lewy tyłem kanału,
  8. KaskadaWPrawoTył Wpalenie kaskadowe w przód z prawej,
  9. KaskadaWLewoTył Wpalenie kaskadowe w przód z lewej,
  10. KaskadaWLewoPrzód Wpalenie kaskadowe w tył z prawej,
  11. KaskadaWPrawoPrzód Wpalenie kaskadowe w tył z lewej,
  12. PoszerzenieWPrzód Wpalenie w przód poszerzenia,
  13. PoszerzenieTył Wpalenie w tył poszerzenia,
  14. PoszerzenieTyłLewo Wpalenie z lewej strony poszerzenia,
  15. PoszerzenieTyłPrawo Wpalenie z prawej strony poszerzenia,
   ADKSolid for ATT 12
 7. umożliwia budowanie sieci kanału w różnych trybach, na zaznaczonych odcinkach listy lub ich modelach w obszarze graficznym SOLIDWORKS® (zaznaczona ścianka lub cały komponent):
  1. dodanie odcinka do listy i zamiana na ciąg,
  2. dodanie odcinka kanału z jednoczesnym dołączeniem go do danego ciągu lub połączenie go z innym zaznaczonym ciągiem (KaskadaWLewoTyłDodaj, KaskadaWPrawoTyłDodaj, DodajNowyCiagIWpalZLewej, DodajNowyCiagIWpalZPrawej, DodajDoCiagu),
  3. dodanie poszerzenia z jednoczesnym połączeniem go z zaznaczonym ciągiem (DodajPoszerzenieTyłDodajPoszerzenieTyłTyłDodajPoszerzenieTyłPrawoDodajPoszerzenieTyłLewo),
  4. dodanie odcinka do listy a następnie dołączenie go do danego ciągu lub połączenie go z innym zaznaczonym ciągiem,
  5. dodanie poszerzenia do listy a następnie połączenie go z zaznaczonym ciągiem.
 8. daje możliwość szybkiego definiowania długości poszczególnych odcinków ciągu;
  ADKSolid for ATT 13
 9. daje możliwość definiowania długości zaznaczonych odcinków i poszerzeń;
  ADKSolid for ATT 14
 10. daje możliwość szybkiego dodawania i usuwania kryz między odcinkami oraz zaślepek na początku i końcu odcinka - wraz z aktualizacją długości rzeczywistej odcinków, wiązań i odległości między odcinkami uwzględniając miejsce na uszczelkę,
  ADKSolid for ATT 15
  Możliwe jest dodawanie  i usuwanie kryz  na wszystkich łączeniach w obrębie odcinka oraz dodawanie  i usuwanie kryz   pomiędzy dwoma zaznaczonymi odcinkami.
 11. umożliwia edycję sieci kanału, aktualizację / przebudowę złożenia wraz ze zmianą parametrów ciągu oraz parametrów połączenia pomiędzy ciągami w tzw. trybie edycji ciągu, poszerzenia. Edycji podlegają:
  1. parametry podstawowe związane z przekrojem i długością kanału i poszerzenia,
   ADKSolid for ATT 16
   ADKSolid for ATT 17
   ADKSolid for ATT 18
   ADKSolid for ATT 19
  2. kąty wpalenia z boku odcinka oraz odległości miejsca wpalenia z boku od początku edytowanego odcinka,
  3. kąty połączenia odcinków tego samego ciągu jak i kąty połączenia dwóch ciągów,
   ADKSolid for ATT 21
  4. parametry otworu: średnica otworu odpływu, odległość otworu odpływu od początku odcinka definiowana na cztery sposoby: otwór na odległość Otwór 4, otwór na początku odcinka Otwór 3, otwór na końcu odcinka Otwór 2 oraz otwór na środku odcinka Otwór 1,
   ADKSolid for ATT 22
  5. wymiary gabarytowe poszerzenia – dodatek w trybie wartości domyślnych automatycznie dobiera szerokość, długość oraz wysokość poszerzenia w zależności od wpalanych w niego kanałów. Standardowe rozmiary poszerzeń konfigurowane są w opcjach dodatku,
 12. umożliwia wyświetlenie na liście projektu parametrów poszczególnych odcinków ciągów,  definiowanie kolejności numerów ciągów, oznaczanie kolorem siwym komórek z wymiarami domyślnymi projektu a czerwonym wymiarów, które wymagają reakcji konstruktora, bazowanie wybranego odcinka lub poszerzenia względem układu współrzędnych głównego złożenia projektu;
  ADKSolid for ATT 24
 13. umożliwia pomiar długości zaznaczonych odcinków;
  ADKSolid for ATT 25
 14. umożliwia wywołanie widoku dół-góra dla zaznaczonego elementu na liście co ułatwia korzystanie ze wszystkich funkcji do projektowania sieci kanału;
  ADKSolid for ATT 26
  ADKSolid for ATT 27
  ADKSolid for ATT 28
  ADKSolid for ATT 29
 15. umożliwia zapisanie projektu z nowymi nazwami - dodanie do wszystkich plików właściwości „Nowa_Nazwa” do wykorzystania podczas planowania nowych nazw w makrze z MacroSolid - MyPackAndGo lub zapis projektu z nowymi nazwami bezpośrednio w dodatku (przed zapisem tworzona jest kopia zapasowa projektu). Widok listy do weryfikacji nazw plików;
  ADKSolid for ATT 30
 16. umożliwia przeliczenie zapotrzebowania na rozpórki w zależności od występujących w projekcie szerokości kanału, sumarycznej długości w obrębie jednej szerokości i przyjętego współczynnika odległości pomiędzy kolejnymi rozpórkami;
  ADKSolid for ATT 31

 Copyright © ADKSolid. All rights reserved