Makro WordReport2 umożliwia wyeksportowanie listy materiałowej BOM do pliku MS Word®. Funkcjonalność ma dwie wersje niezależne od siebie. Wersja okienkowa działająca na aktywnym dokumencie oraz wersja zintegrowana z zakładką BOM.

WordReport2 zintegrowany z zakładka BOM to przeniesienie całej tabeli BOM do pliku docx. Strona dzielona jest na kolumny (od 1 do 6) z przeznaczaniem na podanie dla komponentu informacji oraz zdjęcia. WordReport2 korzysta ze zdjęć wygenerowanych przez makro PIC lub kodów kreskowych makra Barcodes. Skonfiguruj dla WIDOKU WordReport2 (1), ustaw informacje dla komponentów oraz informacje o projekcie w nagłówku (2) i uruchom makro (3).

 

MacroSolid WordReport2 1

 

 

WordReport2 w wersji okienkowej

WordReport2-1

 

 

Makro umożliwia:

 1. generowanie listy materiałów (BOM)/raportu do pliku Word®:
  1. z wszystkich komponentów aktywnego złożenia,
  2. z wszystkich komponentów będących na najwyższym poziomie aktywnego złożenia,
  3. z możliwością uwzględniania podzłożeń,
  4. w postaci tabeli lub kolumn,
 2. zdefiniowanie formatowania komórek uzależnionego od wartości wybranej właściwości komponentu (możliwość m.in. wyboru czcionki tekstu, określenia czy komórka powinna mieć ramkę, określenia wysokości komórki oraz w przypadku generowania zestawienia z podziałem strony na kolumny możliwości określenia liczby kolumn oraz procentowego udziału szerokości obszaru w komórce, w którym zamieszczany jest opis komponentu w stosunku do obszaru przypisanego na wizerunek/obrazek),
 3. wybór sposobu wstawiania wizerunku komponentu do komórki (generowanie grafiki z: aktywnego modelu złożenia, wybranego widoku części lub wstawianie istniejącej grafiki (png, jpg, gif,bmp,tif, cgm,eps) ze zdefiniowanej lokalizacji),
 4. zdefiniowanie tekstu komórki komponentu poprzez przypisanie wybranych wartości właściwości komponentu,
 5. pomijanie tych komponentów, które posiadają w swojej nazwie słowa kluczowe (definiowane przez użytkownika) oraz komponentów, które znajdują się w wybranym folderze drzewa struktury złożenia lub folderze na dysku komputera;
 6. zapisanie ustawień domyślnych okna makra.

 

Tryby generowania obrazków:

Zdjęcie z aktywnego modelu złożenia WordReport2 TrybZlozenia  

Grafiki do raportu generowane są z obszaru graficznego SOLIDWORKS®, a co za tym idzie generowane są z przyjętymi ustawieniami wyświetlania. Makro ukrywa wszystkie komponenty i kolejno pokazuje tylko ten, z którego wykonuje obrazek, a następnie, już przed samym wykonaniem zdjęcia, wpisuje komponent w okno obszaru graficznego („wpisz w ekran”). Przed uruchomieniem makra należy ustawić w SOLIDWORKS® widoczność elementów w obszarze graficzny, wybrać styl wyświetlania i bieżącą orientację widoku oraz ukryć obszar drzewa operacji FeatureManager.

WordReport2-2

Zdjęcie z widoku części  
W tym trybie makro WordReport2 otwiera każdy komponent, zmienia bieżącą orientację widoku na tą, która została zdefiniowana w oknie makra a następnie generuje obrazek zgodnie z ustawieniami stylu wyświetlania oraz widoczności elementów dokumentu. Użytkownik może również wybrać zdefiniowany wcześniej swój widok (opcja: „Mój widok”), pamiętając o tym, aby nazwa tego widoku w makrze oraz SOLIDWORKS® była taka sama.

WordReport2-3

Zdjęcie ze zdefiniowanej lokalizacji  
W tym trybie grafiki do raportu pobierane są z folderu na dysku komputera/serwera. Po wybraniu tego trybu uaktywnia się dolny pasek, w którym Użytkownik wybiera ścieżkę do folderu ze zdjęciami. Grafika musi być nazwana tak samo jak wartość wybranej właściwości pliku.

WordReport2-4

 

Jak to działa?
Każda komórka składa się z dwóch obszarów. W pierwszym (po lewej) znajduje się opis komponentu, a w drugim (po prawej) wizerunek/obrazek części lub złożenia.
Przy zaznaczonej opcji generowania raportu do tabelki komórki grupowane są w bloki. Komórki typu 1 (zakładka „Komórka 1”) grupowane są po cztery w wierszu, komórki typu 2 i 3 po dwa w wierszu a typu 4 po jednej w wierszu. Przypisanie komponentu do typu komórki odbywa się w zależności od wartości wybranej właściwości pliku. W przypadku braku określonej właściwości makro przypisuje komponent do komórek typu „domyślnego” (zakładka „Domyślna”) grupowanych po cztery w wierszu podobnie jak w przypadku grupowania komponentów w komórki typu 1.

WordReport2-5

Makro umożliwia sortowanie komponentów przypisanych do rodzaju komórki według wybranego kryterium.
Przy odznaczonej opcji „Tabelka”, makro grupuje komponenty przypisane do rodzaju komórek w kolumnach. W trybie tym można ustalić liczbę kolumn na stronie oraz zdefiniować procentowy udział szerokości obszaru w komórce, w którym zamieszczany jest opis komponentu w stosunku do obszaru przypisanego na wizerunek/obrazek).

 

Uwagi:

 1. Makro w trybie generowania zdjęć z aktywnego modelu złożenia automatycznie ukrywa i pokazuje komponenty. Przed uruchomieniem makr należy pamiętać o wyłączeniu funkcji „Przejście widoku” oraz „Ukryj/Pokaż komponent” (Narzędzie->Opcje->Widok).
 2. Praca makra jest ściśle związana z właściwościami zdefiniowanymi dla pliku SOLIDWORKS® (Plik->Właściwości…). Przed przystąpieniem do pracy z makrem Użytkownik powinien zaktualizować w MacroSolid listę używanych właściwości (Opcje->Lista:Właściwości). W ww. oknie należy wpisać nazwy właściwości dokładnie takie, jakie znajdują się we właściwościach używanych w modelach SOLIDWORKS®.
 3. Makro identyfikuje część na podstawie nazwy z „Opcji Listy materiałów” tj. w zależności od ustawienia „Nazwa dokumentu”, „Nazwa konfiguracji”, „Nazwa okreś. przez użytkownika” oraz dodatkowo z samej nazwy konfiguracji. UWAGA! Jeżeli dla Części A z konfiguracją „Domyślną” oraz dla Części B z konfiguracją „Domyślną” zostanie ustawiona „Opcja Listy materiałów” na „Nazwa konfiguracji” to makro uzna te dwie części, jako takie same.

  WordReport2

Copyright © ADKSolid. All rights reserved