MacroSolid został zaprojektowany z myślą o tym, aby każdy mógł skorzystać ze wszystkich funkcjonalności, niezależne od posiadanej wersji SOLIDWORKS®, przyjętych ustawień i zdefiniowanych właściwości plików. Każde makro rozwijane jest w zakresie jednej, konkretnej funkcjonalności stąd niektóre okna z ustawieniami do skonfigurowania mogą wydawać się rozbudowane.

MacroSolid Konfiguracja 1

 

 

MacroSolid posiada ustawienia globalne (1) oraz te przypisane do widoku (2). Ustawienia przypisane do widoku muszą zostać każdorazowo zdefiniowane na poziomie aktywnego widoku.

Przede wszystkim należy zdefiniować listę właściwości (3) używanych podczas tworzenia dokumentacji technicznej, sprawdzić i ewentualnie uzupełnić o dodatkowe właściwości elementów ciętych przypisanych do obiektów będących profilami oraz tych, które reprezentują blachy. Nazwy właściwości dostosowanych i specyficznych dla konfiguracji są szczególnie ważne, ponieważ w wielu funkcjonalnościach dodatku można się do nich odwołać.

W MacroSolid znajdziesz funkcjonalności do szybkiego definiowania i podmiany materiałów. Wymagają one wprowadzenia ścieżki do używanych w firmie bibliotek materiałowych sldmat. W konfiguratorze ustawień głównych należy zdefiniować ścieżki do biblioteki z modelami znormalizowanymi i handlowymi, ponieważ właśnie na tej postawie rozpoznawane są tego typu elementy przez MacroSolid. Makra mogą pomijać komponenty, które w swojej nazwie zawierają określone frazy spisane na liście "Komponenty" oraz te komponenty, które znajdują się w folderach drzewa FeatureManage. Nazwy folderów definiuje się na dedykowanej do tego liście.

Listy projektu oraz makr wykorzystywane są przede wszystkim przez makro do definiowania właściwości plików tj. makro Properties. W zakładce BOM listy te mogą być wykorzystywane do ustawiania szybkiego filtrowania.

Do szybkiego definiowania list służą opcje ukryte pod menu kontekstowym wywoływanym prawym przyciskiem myszy na liście. Możliwości, z których należy skorzystać uzależnione są od zaznaczonej w drzewie opcji / listy. Np. zaznaczyłeś "Properties" - wówczas masz możliwość pobrania nazw właściwości z aktywnego dokumentu. Wystarczy, że zostanie uruchomiony model złożenia lub części i po naciśnięciu przycisku „Importuj z właściwości części lub złożenia" do listy zostaną wypisane wszystkie zdefiniowane właściwości, zarówno dostosowane jak i specyficzne dla konfiguracji. W przypadku aktywnego modelu złożenia funkcja wypisuje właściwości złożenia oraz właściwości wszystkich komponentów będących jego składowymi.

Do ustawień globalnych należą również ustawienia poszczególnych makr, ponieważ raz skonfigurowana funkcjonalność może być uruchomiona w różnych trybach: bez ładowania okna ustawień makra jak i z poziomu zakładki BOM na całej tabeli jak i zaznaczonych. Umożliwiliśmy zapisanie i wczytanie kilku ustawień w obrębie jednego makra, dzięki czemu można przechowywać swoje ustawienia i szybko przełączać się między nimi.

Poza ustawieniami globalnymi mamy ustawienia przypisane do widoków.

 

MacroSolid Konfiguracja 2

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved